მიმდინარე წლის შემოწირულებები

2017 წლის ნოემბრის თვის შემოწირულებები

2017 წლის ოქტომბრის თვის შემოწირულებები

2017 წლის სექტემბრის თვის შემოწირულებები

2017 წლის აგვისტოს თვის შემოწირულებები

2017 წლის ივლისის თვის შემოწირულებები

2017 წლის იანვარი-ივნისის თვის შემოწირულებები

საარჩევნო პერიოდის შემოწირულებები

2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებში საარჩვნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამი

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამები

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტების შემოწირულებების ჯამები

წლიური შემოწირულებები

2012 წლის მონაცემები

მთლიანი შემოსავლები 01/11/11-08/08/12

შემოწირულებები 01/01/2012-28/11/2012

შემოწირულებები  01/01/2012-28/11/2012